Translations/Estonian

Not logged in - Log In / Register

Launchpad Help > Translations > Üldine tõlkimisjuhend

Ülevaade

See juhend sisaldab võtteid ja näpunäiteid tarkvara eesti keelde tõlkimiseks - mida tuleks tõlkida ja mida mitte, missugused on mitmuse vormid ja palju muud, millest peaksid olema teadlik tarkvara tõlkides. Palun tutvu enne spetsiifiliste juhendite lugemist selle üldise juhendiga.

Juhendid Rosetta keskkonna kasutamise kohta leiad siit: Translations/StartingToTranslate (inglise keeles).

Spetsiifilised juhendid.

Elementaarsed reeglid tõlkekvaliteedi kontrollimiseks

All on loetletud mõned üldkasutatavad reeglid, mida järgida tõlkimise käigus, et parandada tõlke kvaliteeti:

Menüü kiirklahvid

Erinevad programmeerimiskeeled ja raamistikud kasutavad erinevaid viise kiirklahvide märkimiseks. Väga tihti, kui näed tõlkes alakriipsu (nt. _Salvesta) või ja-märki ehk ampersandi (nt. Printimise eel&vaade), siis suure tõenäosusega on see klaviatuuri kiirklahv.

Veendumaks, et igal funktsioonil oleks unikaalne kiirklahv, tuleks enne tõlkima asumist vaadelda töötavat programmi ning koostada nimekiri kiirklahvidest, mida soovid kasutama hakata. Kiirklahvi loomiseks tuleb panna soovitud tähe ette alakriips, ampersand või mis mõni muu märk olenevalt kasutatavast programmeerimiskeelest. Juhul, kui programmi liidesesse on sattunud mitu sama tähega kiirklahvi, tuleb nende vahel liikumiseks ja õigesse kohta jõudmiseks vajutada kiirklahvi korduvalt.

Näiteid kiirklahvidest:

 _Fail
 Uus &tab
 ~Allalaadimised

DocBook-failide (XML) tõlkimine

Launchpad võimaldab tõlkida XML faile. Selleks tuleb teisendada xml2po abil XML fail POT failiks ning importida siis Rosetta keskkonda.

XML failide tõlkimisel tuleks teada järgnevat:

XML sildid on tõstutundlikud

Sildid ja atribuudid on tõstutundlikud, kui kasutada xml2po ning seejärel po2xml.

Näide:

 Algne: See the <ulink url="http://ubuntustudio.org/">
 Korrektne: Vaata <ulink url="http://ubuntustudio.org/">
 Väär: Vaata <UlinK Url="http://ubuntustudio.org/">

"menuchoice" silt peaks sisaldama üksnes "guibutton | guiicon | guilabel | guimenu | guimenuitem | guisubmenu | interface" silte. Ära lisa ühtegi teist silti ega kirjuta teksti väljaspoole silte.

Näide:

 Algne: <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>
 Korrektne: <menuchoice><guimenu>Rakendused</guimenu><guisubmenu>Multimeedia</guisubmenu><guimenuitem>Filmivaataja</guimenuitem>
 Väär: <menuchoice><guimenu>Rakendused</guimenu><guisubmenu>Multimeedia</guisubmenu>Filmi<guimenuitem>vaataja</guimenuitem>

Mida ei tohiks tõlkida

See sektsioon sisaldab teavet fraaside kohta, mida ei tohiks tõlkida ja kuidas neid tuvastada.

Sageli on abiks ka tarkvara arendajate poolt lisatud kommentaarid ja näpunäited tõlkimise kohta. Alati loe kommentaare.

Kohatäitjad ja muutujate nimed

Paljudes programmeerimiskeeltes on kasutusel kohatäitjad, millega sisestatakse lausesse või fraasi vajalikke andmeid. Kohatäitja võib olla näiteks %s või %d, kuid esineb ka keerulisemaid variatsioone, nagu näiteks %(muutuja)s, $nimi või ${nimi}. Need muutujad ja kohatäitjad tuleb kopeerida täpselt sellistena, nagu nad on, ja asetada lausesse või fraasi nii, et tulemus oleks loogiline ja keeleliselt korrektne.

Kui kahtled, küsi julgelt nõu mõnelt teiselt tõlkijalt.

Näited:

 Algne: Error during startup: $error
 Korrektne: Käivitamisel esines viga: $error
 Väär: Käivitamisel esines viga: $viga

 Algne: Delete %(contact)s?
 Korrektne: Kustutada %(contact)s?
 Väär: Kustutada %(kontakt)id?
 Väär: Kustutada %(kontakt)s?

Vormindamine/XML sildid

Tõlkimisel võid kohata HTML/XML silte, nagu näiteks <strong>, mida kasutatakse teksti vormindamiseks. Need sildid tuleb kopeerida muutumatutena ja lisada õigetele kohtadele tekstis. Võib kohata ka XML silte ning neidki tuleb kohelda täpselt samamoodi.

Näide:

 Algne: <strong>File name</strong>
 Korrektne: <strong>Faili nimi</strong>
 Väär: <tugev>Faili nimi</tugev>

Samuti ei tohiks tõlkida XML siltide atribuute ja nende väärtusi (kui siiski tõlgid, siis ole kindel, et tead, mida teed ning järgi arendajate kommentaare).

Näide:

 Algne: <link linkend="desktop-themes">
 Korrektne: <link linkend="desktop-themes">
 Väär: <link linkend="töölaua-teemad">

Programmi parameetrid

Käsurea parameetreid ei tohiks tõlkida.

Näide:

 Algne: "The command line options are:\n"
       "    --quick     speeds up the processing\n"
       "    --slow     slows everything down."
 Korrektne: "Käsurea valikud on:\n"
       "    --quick     kiirendab töötlemist\n"
       "    --slow     aeglustab kõike."
 Väär:    "Käsurea valikud on:\n"
       "    --kiire     kiirendab töötlemist\n"
       "    --aeglane    aeglustab kõike."

TRUE/FALSE, GTK konstandid

Fraasid, nagu "TRUE" , "FALSE" või gtk konstandid, nagu "gtk-ok", "gtk-preferences", "gtk-cancel" või "toolbar-icon" tuleb jätta tõlkimata või tõlkida täpselt sellistena, nagu nad on. Vastasel korral tekivad tõrked rakenduste kasutamisel.

Paljudel juhtudel, kui tõlkes esineb selliseid fraase, on tegu vigadega programmis ning arendajaid tuleks sellest neist teavitada ja paluda nende eemaldamist.

GCONF seadistamise võtmed

Näide:

 Algne: The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key is set to true.
       Valid values are in the range from 5000 to 50000.
 Korrektne: Port, mida server kasutab, kui 'use_alternative_port' on tõene.
       Sobivad pordid on vahemikus 5000 kuni 50000.
 Väär:    Port, mida server kasutab, kui 'kasuta_alternatiivset_porti' on tõene.
       Sobivad pordid on vahemikus 5000 kuni 50000.

Kontekst

Vanemates GNOME tõlgetes võib esineda olukordi, kus kontekst on põimitud algupärase fraasi sisse. Täpsema info saamiseks vaata http://leonardof.org/2007/12/01/context-in-gnome-translations/en/.

Näide:

 Algne: "print operation status|Printing"
 Korrektne: "Printimine"
 Väär: "printimise olek|Printimine"
 Väär: "print operation status|Prindi"

Sellise teksti leidmisel palun teavita arendajat konteksti olemasolust.

Translations/Estonian (last edited 2009-11-17 12:38:13 by 76)